nybjtp

Medeniýet

Korporatiw medeniýetimiz

2004-nji ýylda “Zhenjiang Sunshine Electric Group Co. Ltd.” döredileli bäri, kiçijik topardan şu güne çenli 100+ adama ýetdik we kärhanamyz 20 000 ABŞ dollary bilen 34.000 inedördül metre çenli giňeldi. Häzirki wagtda kompaniýamyzyň korporatiw medeniýeti bilen ýakyndan baglanyşykly belli bir göwrümli kärhana bolduk.

Esasy iş pelsepämiz, "bazarda hil bilen aýak basmak we bitewilik bilen abraý gazanmak".Döwür bilen aýakdaş bararys, önümlerimiziň hilini yzygiderli ýokarlandyrarys, hyzmat mehanizmimizi kämilleşdireris we size birinji derejeli önüm tejribesini hödürläris.Müşderilerimiziň kompaniýamyza gelmegini tüýs ýürekden garşy alyň we ygtybarly hyzmatdaş bolmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Ideologiki ulgam

Bütewilik

Hünär ussatlygy

Hil

Netijelilik

Esasy aýratynlyklary

Bütewilik

Bütewilik biziň işimiziň özenidir.

Professionalokary hünärli

Elektrik önümleriniň dizaýnyna, işlenip düzülmegine, öndürilmegine we satylmagyna 20 ýyl üns.

Işgärlere ideg

Işgärleriň şahsy gymmatlyklaryna doly düşünmekleri üçin ajaýyp ösüş platformasyny üpjün edýän rahat we ýakymly iş gurşawy.

Qualityokary hil we netijelilik

Müşderilere iň çalt tizlik we iň oňat önümler bilen doly hyzmatlary hödürleýäris.