nybjtp

Habarlar

 • Paýlaýyş kabinetine transformator birikmesi

  Paýlaýyş kabinetine transformator birikmesi

  Awtobus kanallarynyň ýokary tokly, ýokary goragly we ykjam aýratynlyklary transformatorlary paýlaýyş şkaflaryna birikdirmek üçin amatlydyr we binalaryň ähli görnüşlerinde pes woltly paýlaýyş otaglarynda giňden ulanylýar.Aboveokardaky şekil dizaýn tarapyndan berlen elektrik in engineeringenerçilik çyzgylary ...
  Koprak oka
 • Uly gurluşyk güýji paýlanyşy

  Uly gurluşyk güýji paýlanyşy

  Köp gatly binalarda, uly toplumlarda, awtobus kanallarynda has giňden ulanylýar, meselem: uly söwda merkezleri, gozgalmaýan emläk, ýyldyzly myhmanhanalar, ofis binalary, howa menzili terminallary, ýokary tizlikli demir ýol menzilleri we ş.m.Ykjam gurnama meýdançasy, ýönekeý we arassa ...
  Koprak oka
 • Paýlaýyş otaglarynda pes woltly şkaflaryň birikmesi

  Paýlaýyş otaglarynda pes woltly şkaflaryň birikmesi

  Dizaýn institutynyň elektrik dizaýn çyzgylarynda pes woltly şkaflaryň we pes woltly şkaflaryň dizaýnyny awtobus kanallaryny kontakt awtobusy (köpri awtobusy) hökmünde görmek adaty zat.Munuň sebäbi pes woltly paýlaýyş otagynda, giňişlik çäklendirmeleri sebäpli pes ...
  Koprak oka
 • Zawodyň polunyň gorizontal güýji paýlanyşy

  Zawodyň polunyň gorizontal güýji paýlanyşy

  Awtobus kanallary köplenç iri zawodlaryň we söwda toplumlarynyň dizaýn çyzgylarynda görünýär.Awtobus kanaly ýokary tok, gurmak aňsat, ykjam gurnama meýdançasy, güýji almak aňsat, aňsat tehniki hyzmat we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir we barha köp inerenerde kabeliň ornuna öwrüldi ...
  Koprak oka
 • Howpsuz we owadan awtobuslary nädip gurmaly

  Howpsuz we owadan awtobuslary nädip gurmaly

  Awtobus zolagyny gurmagyň düzgünleri.1. Awtobus zolagyny we ammary ýüklemek we düşürmek Awtobus zolagy göterilmeli we ýalaňaç sim bilen daňylmaly däldir, awtobus zolagy esassyz ýapylmaz we ýere süýrülmez.Gabykda başga amallar we köp nokatly ...
  Koprak oka
 • Dykyz awtobuslaryň aýratynlyklary we umumy problemalary

  Dykyz awtobuslaryň aýratynlyklary we umumy problemalary

  Awtobus duralgalarynyň aýratynlyklary Dykyz awtobus ýoly awtobus duralgalarynyň aýratynlyklaryna düşünýär we näme üçin belli bir ýerler üçin beýle amatly?Dykyz awtobus çukury ussahanalary we köne kärhanalary täzelemek üçin örän amatlydyr.Aşakdaky ýaly birnäçe aýratynlygy bar.1. Stro ...
  Koprak oka
 • Dykyz awtobus zolagynyň süzgüçleri we ýylylygyň ýaýramagy

  Dykyz awtobus zolagynyň süzgüçleri we ýylylygyň ýaýramagy

  Dykyz awtobus paneli gurmak, transformatordan pes woltly paýlaýyş şkafyna ýa-da paýlaýyş magistraly hökmünde pes woltly şkafdan paýlaýyş ulgamyna gönüden-göni birikdirilip bilner, adaty elektrik üpjünçilik kabeliniň ornuny tutýar we binalarda, işlerde ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
 • Awtobus zolagynyň temperaturasynyň ýokarlanmagy we sowadyş usuly

  Awtobus zolagynyň temperaturasynyň ýokarlanmagy we sowadyş usuly

  Dykyz awtobus çukury AC üç fazaly dört simli, üç fazaly bäş simli ulgam, ýygylygy 50 ~ 60Hz, naprýatageeniýe 690V çenli, işleýän tok 250 ~ 5000A üpjün ediş we paýlaýyş ulgamy, kömekçi enjam hökmünde we industde paýlaýyş enjamlary ...
  Koprak oka
 • Dykyz awtobus birikmesi garnituralary

  Dykyz awtobus birikmesi garnituralary

  Dykyz awtobus çukury AC üç fazaly dört simli, üç fazaly bäş simli ulgam, dykyz awtobus çukurynyň ýygylygy 50 ~ 60Hz, naprýa 69eniýeni 690V, işleýän tok 250 ~ 6300A üpjün ediş we paýlaýyş ulgamy üçin kömekçi enjam hökmünde laýyk gelýär. senagatda üpjünçilik we paýlaýyş enjamlary, minin ...
  Koprak oka
 • Dykyz awtobus kanallary bilen tanyşlyk

  Dykyz awtobus kanallary bilen tanyşlyk

  Dykyz awtobuslar elektrik geçirmek üçin adaty kabelleriň alternatiwasy bolup, mis hatarlardan, gabyklardan we ş.m. emele gelýär. Her mis hatar izolýasiýa serişdesi bilen örtülendir we her mis hatar üç fazaly dört emele getirmek üçin ýakyndan gaplanýar. -wire ýa-da ...
  Koprak oka