ÖNÜMLER

ÖNÜM KESELI

HAKYNDA US

 • Biz hakda

  Zhenjiang Güneş Elektrik Topary Ltd., awtobus ýollaryny, köprüleri, kommutatorlary we mis böleklerini batareýa gaplary üçin gözleg we işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmekde ýöriteleşendir.Biziň kompaniýamyz söwda merkezlerinde, gozgalmaýan emläkde, zawodlarda, howa menzillerinde, metrolarda, myhmanhanalarda we beýleki uly binalarda giňden ulanylýan dykyz awtobus ýoly, howa ýoly, mis awtobus ýoly, alýumin awtobus ýoly we ş.m. ýaly dürli awtobus önümlerini öndürýär.Soňky ýyllarda kompaniýamyz lazer kesiji maşynlar, CNC zarba urýan maşynlar, CNC egiriji maşynlar, CNC timarlaýyş merkezleri we ş.m. ýaly birnäçe ösen enjamlary hödürledi.Mundan başga-da, ce, ccc, iso 9 0 0 1, iso 1 4 0 0 0, OHSAS 1 8 0 0 1, şahadatnamalar aldyk.Şeýle hem, OEM we ODM sargytlaryny goldaýarys.Katalogymyzdan häzirki önümi saýlamak ýa-da taslamaňyz üçin tehniki kömek almak isleseňiz, islegleriňizi müşderi hyzmat merkezi bilen ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz.

GÖRNÜŞLER

SANATÇYLYK KESELI

HABARLAR

HABAR MERKEZI

 • Paýlaýyş kabinetine transformator birikmesi

  Awtobus kanallarynyň ýokary tokly, ýokary goragly we ykjam aýratynlyklary transformatorlary paýlaýyş şkaflaryna birikdirmek üçin amatlydyr we binalaryň ähli görnüşlerinde pes woltly paýlaýyş otaglarynda giňden ulanylýar.Aboveokardaky şekil, elektroenergetika çyzgylary ...
 • Uly gurluşyk güýji paýlanyşy

  Köp gatly binalarda, uly toplumlarda, awtobus kanallarynda has giňden ulanylýar, meselem: uly söwda merkezleri, gozgalmaýan emläk, ýyldyzly myhmanhanalar, ofis binalary, howa menzili terminallary, ýokary tizlikli demir ýol menzilleri we ş.m.Ykjam gurnama meýdançasy, ýönekeý we düşnükli setirler, amatly ýol t ...
 • Paýlaýyş otaglarynda pes woltly şkaflaryň birikmesi

  Dizaýn institutynyň elektrik dizaýn çyzgylarynda pes woltly şkaflaryň we pes woltly şkaflaryň dizaýnyny awtobus kanallaryny kontakt awtobusy (köpri awtobusy) hökmünde görmek adaty zat.Sebäbi pes woltly paýlaýyş otagynda giňişlik çäklendirmeleri sebäpli pes woltly şkaflar ...