nybjtp

Paýlaýyş otaglarynda pes woltly şkaflaryň birikmesi

Dizaýn institutynyň elektrik dizaýn çyzgylarynda pes woltly şkaflaryň we pes woltly şkaflaryň dizaýnyny awtobus kanallaryny kontakt awtobusy (köpri awtobusy) hökmünde görmek adaty zat.

Sebäbi pes woltly paýlaýyş otagynda, giňişlik çäklendirmeleri sebäpli pes woltly şkaflar goşa hatara, hatda üç hatar ýerleşdirilmeli.Bu wagt hatar şkaflar bilen hatar şkaflaryň arasynda "aragatnaşyk" etmek üçin uly tok, ýokary gorag, owadan we ykjam "aragatnaşyk" enjamlaryny ulanmaly we awtobus ýolunyň aýratynlyklary bu talaplara laýyk bolup biler.

Pes paý otaglarynda pes woltly şkaflaryň birikmesi (1)

Bu awtobus kanallary "aragatnaşyk awtobusy" ýa-da "köpri awtobusy" görnüşinde şekillendirilýär we şular ýaly awtobus kanal ulgamy adatça aşakdaky böleklerden durýar: ① awtobus kanaly ② birleşdiriji ③ gurnama kysmy ④ başlangyç gutusy ⑤ geçiş mis hatary.

Pes paý otaglarynda pes woltly şkaflaryň birikmesi (1)
Pes paý otaglarynda pes woltly şkaflaryň birikmesi (2)

Elektrik paýlaýyş otaglarynda awtobus kanallaryny ölçemek we gurmak aýratyn aýratynlyklara eýedir.

1. paýlaýyş otagy transformatorlaryna we pes woltly şkafyň ýagdaýyna öňünden zerurlyk: sebäbi awtobus kanalynyň ululygynyň talaplaryny dizaýn etmek, öndürmek we gurnamak gaty takyk, şonuň üçin paýlaýyş otagynyň transformatorynyň we pes woltly şkafyň öňünden gurulmalydyr; ölçäp bolýar.2. paýlaýyş otagynyň gurluşyk sikliniň talaplary ýokary: transformator, pes woltly şkafyň gurluşygy tamamlanandan soň, awtobus kanaly umumy awtobus kanalynyň ölçegini gönüden-göni kesgitleýär we gurluşygyň aýratyn aýratynlyklary bar.

2. Paýlaýyş otagynyň ýokary gurluşyk sikli talaby: paýlaýyş otagynda transformator we pes woltly şkafyň gurluşygy tamamlanandan soň, awtobus kanalynyň ýerleşýän wagty umumy taslamanyň tamamlanjak wagtyny gönüden-göni kesgitleýär, bu bolsa iň gysga wagt talap edýär. awtobus kanaly ýerinde.

Taslamany dizaýn etmekde, öndürmekde we gurnamakda baý tejribesi bolan hünärmen awtobus öndürijisi hökmünde “Sunshine Electric” taslamaňyzy çuňňur seljerer, öňünden meýilleşdirer we taslamaňyzy gysga wagtda tamamlamaga ugradar.


Iş wagty: -anwar-02-2024