nybjtp

Zawodyň polunyň gorizontal güýji paýlanyşy

Awtobus kanallary köplenç iri zawodlaryň we söwda toplumlarynyň dizaýn çyzgylarynda görünýär.Awtobus kanaly ýokary tok, gurmak aňsat, ykjam gurnama meýdançasy, güýji almak aňsat, aňsat tehniki hyzmat we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir we has köp in engineeringenerçilik programmalarynda kabeliň ornuna öwrüldi.

Zawodyň polunyň gorizontal güýji paýlanyşy (1)

Aboveokardaky şekil (awtobus paneli üçin gyzyl çyzyk) awtobus zolagyna, awtobus zolagyna birikdirilen pes woltly kabinetdäki pes woltly paýlaýyş otagyndan uly tok ussahana ulgamynyň diagrammasy bolup, tok dürli elektrik düwünlerine geçiriler. , güýji almak üçin awtobus panelinde öňünden gurlan wilka gutusy arkaly.

Zawodyň polunyň gorizontal güýji paýlanyşy (2)

Awtobus paneli ulgamyny gurnamak üçin ýokardaky şekil doly, bu görnüşdäki uly göwrümli gurluşyk programmalarynda görmek bolýar, awtobus ulgamy ykjam, owadan, ulanmak aňsat, barha köp müşderiniň ilkinji saýlawy boldy.

Zawodyň polunyň gorizontal güýji paýlanyşy (3)

Uly göwrümli zawod ýa-da täjirçilik merkezi ssenariýinde, awtobus ulgamy adatça aşakdaky böleklerden durýar: ① busbar ② birleşdiriji ③ plugin gutusy ④ montaj kysmy ⑤ başlangyç gutusy ⑥ geçiş mis hatary.Tehniki inersenerlerimiz, taslamaňyzyň aýratyn şertlerine laýyklykda konfigurasiýany sanarlar we müşderi hyzmaty size gündelik iň täze sitata berer.

“Sunshine Electric” 20 ýyllap awtobus ulgamyny öndürmekde ýöriteleşýär, müşderi hyzmaty bilen habarlaşyp bilersiňiz, size hünärli maslahat we doly amal hyzmatyny bereris.


Iş wagty: -anwar-02-2024