nybjtp

Uly gurluşyk güýji paýlanyşy

Köp gatly binalarda, uly toplumlarda, awtobus kanallarynda has giňden ulanylýar, meselem: uly söwda merkezleri, gozgalmaýan emläk, ýyldyzly myhmanhanalar, ofis binalary, howa menzili terminallary, ýokary tizlikli demir ýol menzilleri we ş.m.Ykjam gurnama meýdançasy, ýönekeý we düşnükli çyzyklar, has köp müşderi tarapyndan elektrik almagyň amatly usuly.

Uly gurluşyk güýji paýlanyşy (1)

Uly binalary umumy awtobus ýollarynyň ikisine bölmek bolar: dik ugur, keseligine.

Dik awtobus kanallary, adatça, güýçli guýynyň şahasynda, arakesme hökmünde poluň beýikliginde ýerleşýär, birleşdirijiniň üsti bilen birikdirilýär, her bir ulanyjynyň almagy üçin wilka gutusynyň üsti bilen wilka gutusyny ýerleşdirmek üçin her gatda rozetka bar; kuwwat.Bu setir birleşdirijiler, rozetka gutulary, bahar diregleri, aralyk diregler, terminal gutular we beýleki kömekçi funksional komponentler bilen enjamlaşdyrylandyr.

Uly gurluşyk güýji paýlanyşy (2)
Uly gurluşyk güýji paýlanyşy (3)

Gorizontal ýagdaýda awtobus kanallary aragatnaşyk roluny ýerine ýetirýär: pes woltly paýlaýyş kabinetinden tok otrisatel polda awtobus kanallaryna, soňra bolsa güýçli guýulardaky awtobus kanallaryndaky plugin gutulary arkaly güýç bolýar. her gatdaky ulanyjylara iberilýär.Bu setir: ① awtobus kanallary ② birleşdirijiler ③ gurnama asgyçlar ④ başlangyç awtobus ⑤ başlangyç gutusy ⑥ geçiş mis hatarlary we beýleki kömekçi funksional komponentler bilen enjamlaşdyrylan.

Uly gurluşyk güýji paýlanyşy

Bu uly binalarda bedende gaty köp enjam liniýalary (howa kanallary, ýangyn kanallary, köprüler we ş.m.) bar, gurnama meýdany az, gurnama ýeri gymmatly, şonuň üçin ýokary goragly, ýokary ykjam awtobus kanallary çylşyrymly multiplex kabellerine alternatiw, in engineeringenerçilik programmalaryňyz üçin iň gowy saýlawdyr.

Has jikme-jik düzülen sanaw we iň soňky sitata gerek bolsa, awtobus kanallaryny öndürmek boýunça hünärmen öndüriji hökmünde islän wagtyňyz “Sunny Electric” bilen habarlaşyp bilersiňiz, size hünär maslahatyny we doly iş hyzmatyny bereris.


Iş wagty: -anwar-02-2024