nybjtp

Paýlaýyş kabinetine transformator birikmesi

Awtobus kanallarynyň ýokary tokly, ýokary goragly we ykjam aýratynlyklary transformatorlary paýlaýyş şkaflaryna birikdirmek üçin amatlydyr we binalaryň ähli görnüşlerinde pes woltly paýlaýyş otaglarynda giňden ulanylýar.

Paýlaýyş kabinetine transformator birikmesi (1)

Aboveokardaky surat, A partiýasynyň dizaýn instituty tarapyndan çykarylan elektrik in engineeringenerçilik çyzgylary we following aşakdaky suratda tehniki inersenerlerimiziň ýerinde geçirilen gözleginiň optimal dizaýn çyzgylary:

Paýlaýyş kabinetine transformator birikmesi (2)

Transformatoryň paýlaýyş şkafyna birikdirilen amaly ssenariýinde awtobus paneli ulgamy aşakdaky böleklerden durýar: ① Busbar ne Birikdiriji ③ Gurnaýjy asgyçlar ④ Başlangyç gutusy ⑤ Geçiş mis hatarlary (LV şkafyň soňy) lex Çeýe baglanyşyk (transformatoryň soňy).

Has jikme-jik düzülen sanaw we iň soňky sitata gerek bolsa, awtobus kanallaryny öndürmek pudagynda hünärmen öndüriji hökmünde islän wagtyňyz “Sunny Electric” bilen habarlaşyp bilersiňiz, size hünärli maslahatlar we hyzmatlar bereris.


Iş wagty: -anwar-02-2024