nybjtp

Howa görnüşi pes woltly ýapyk awtobus ýoly

Gysga düşündiriş:

Howa görnüşli awtobus ýoly AC üç fazaly üç simli, üç fazaly dört simli, üç fazaly bäş simli ulgam, ýygylygy 50 ~ 60Hz, 1000V çenli naprýatageeniýe naprýa .eniýesi, häzirki işleýän 250A ~ 5000A elektrik üpjünçiligi ulgamy üçin amatly, esasan häzirki zaman ussahanalarynda, zawodlarda we beýik binalarda ulanylýan elektrik paýlamak meselesini öz üstüne alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametrler

Standart IEC60439-1 ~ 2 、 GB7251.1 ~ 2 、 UL857
Işleýän tok (A 250、400、630、800、1000、1250 / 1600
Bahalandyrylan pik tok (kA to çydamly 40、50、63、75、85、105、120
Häzirki (kA to çydamly gysga wagtlyk 20、25、30、40、50、55
Awtobus ýolunyň geçiriji bölekleriniň temperaturasynyň ýokarlanmagy, bahalandyrylan tok uzak wagtlap geçende aşakdaky bahalardan ýokary däldir.
Ady Iň ýokary rugsat berilýän temperaturanyň ýokarlanmagy (K)
Birikdiriş terminallary 60K
Metal jaý 30K
Izolýasiýa üstü 40K
Plagin gutusynyň parametrleri
Häzirki (A) 32 ~ 1600
Bahalandyrylan iş naprýa .eniýesi (V) 400
Soket konfigurasiýasy Uzynlygy 3 metr bolan çyzykly bölüm, 1-10 wilka interfeýsiniň öň we arka tarapynda gurlup bilner
Häzirki dereje (A) Ady Howa görnüşli awtobus ýoly / 4P Howa görnüşli awtobus ýoly / 5P
Ölçegleri Giň (mm) Highokary (mm) Giň (mm) Highokary (mm)
400A 168 76 168 76
500A 168 112 168 112
630A 168 101 168 101
800A 168 117 168 117
1000A 168 131 168 131
1250A 168 147 168 147
1600A 168 161 168 161
2000A 168 197 168 197
2500A 168 242 168 242
3150A 168 172 168 172
4000A 168 222 168 222
5000A 168 232 168 232
6300A 168 257 168 257

Goşundy

önümiň beýany (1)

Baglaýjy

önümiň beýany (2)

Gurmak enjamy

Plug-bölüm

Gurluşy birikdiriň

Üstünlik

Ultra ýokary güýç
Bu seriýaly awtobus zolagynyň gabygy polat plastinkadan (Ma Polat) ýasalýar, bu ýük göterijiligini ep-esli ýokarlandyrýar we awtobus zolagynyň merkezinde 6m aralykda 60 kg agramy we merkezi ýagdaýyny kepillendirip biler. plastinka gabygy birmeňzeş däl temperatura üýtgese 10 mm-den köp üýtgemeýär.

Örän ygtybarly we ygtybarly
Aýrylan howa izolýasiýa görnüşini kabul etmek, howpsuzlygyň arassa aralygy we fazalaryň arasyndaky süýşmek aralygy adaty talaplardan has uly.
Içerki izolýasiýa bölekleri ýokary güýçli in engineeringenerçilik plastmassadan ýasalýar, bu awtobus ýolunyň hereketine we ýylylyk durnuklylygyna garşylygyny ýokarlandyrýar.
Bogunlar üçin ulanylýan ýörite gurluşyk, gurnamanyň nädogry ulanylmagynyň öňüni alýar.
Howpsuzlygy goramak päsgelçiligi rozetkada goýulýar, diňe gorag bölegi açyk çekilende wilka gutusy goýulyp bilner.Adaty wagtlarda rozetka ulanylmaýan mahaly gorag rozetkasy tozanyň ýa-da daşary ýurt zatlarynyň rozetkasyna girmeginiň öňüni almak we awtobus zolagynyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin nädogry päsgelçilikleriň öňüni almak üçin ýapyk we möhürlenip bilner. ep-esli gowulaşdy.
Gutujyga dakylanda tok aýyrmagyň zerurlygy ýok, sebäbi ýer simleri hemişe ilki birikdirilýär we kesilýär.

Çeýe simler
Awtobus ýollary dizaýn taýdan modully bolup, tutuş ulgam üçin köp sanly jak bar.Bu ýükleriň gysga ýolda awtobus ýollaryna birikdirilip bilinjekdigini we dükan enjamlaryny goşmak ýa-da herekete getirmek ýa-da dükan abatlamak üçin awtobus ulgamynda hiç hili üýtgeşme talap edilmeýär.

Çalyşmak
Awtobus ýollarynyň bu tapgyry ýedi sany häzirki dereje bilen işlenip düzülendir we ulgamyň goňşy häzirki derejelere görä üýtgemeginde gabyklary üýtgetmegiň zerurlygy bolmazlygy üçin diňe üç derejeli berkitme ulanylýar.

Gurmak gaty aňsat
Awtomatiki öwezini dolmak we güýçli sazlamak bilen bir boltly gysgyç terminaly bilen birikdirmek, gurnama işinde ep-esli tygşytlaýan awtobus kanalyny gaty amatly we çeýe görkezýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň