nybjtp

Pes woltly rezin guýma awtobusy

Gysga düşündiriş:

Ulanylýan ýerler: IR doly ýapyk guýma awtobus ýoly uzak wagtlap suwuň aşagynda ulanylyp bilner we adatça garym, suwasty, açyk howada, ýokary çyglylyk, kislota we aşgar komponentleri we beýleki güýçli energiýa şertlerinde ulanylýar.Gämi gurluşygynda, elektrik stansiýalarynda, nebithimiýa, demir we polat metallurgiýa, tehnika we elektronika we uly binalarda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy aýratynlyklary

önümiň beýany

Üstünlik

  • Suw geçirmeýän awtobus ýollarynda ulanmak üçin işlenip düzülen özboluşly epoksi rezin formulasyny ulanýar.Garyndynyň yzygiderli hilini, birmeňzeş paýlanmagyny we howa boşlugyny üpjün etmek üçin möhürlenen vakuumda garylýar.
  • Temperaturanyň we basyşyň gözegçilik astynda, galyndydaky material kem-kemden berkleşer.Bejerilenden soň, izolýasiýa edilen awtobus ýoly içerki stres we tekiz daşky görnüşi bilen ykjam, boş.
  • IEC61439 laýyk iýmitlendiriji awtobus ýollary, IP68 çenli gorag derejeleri bilen elýeterlidir.
  • Jaý bilen üpjün edilýän gorag derejesi.IP68 dizaýny önüme belli bir wagtlap suwda işlemäge ýa-da kabel kanalynda goýmaga mümkinçilik berýär.
  • Mis geçirijiler ýokary hilli çyzygyň gutarmagyny üpjün edýän ýalpyldawuk arra bilen işlenýär.Bu amal kesmekden has gowudyr we izolýasiýa materialyna ikinji derejeli zeper ýetmeginiň öňüni alar.

Wakuum garyjy guýma prosesi

önüm-beýany1

IR guýýan awtobus ulgamy, takyk we ygtybarly proses akymy we ýönekeý we amatly gözegçilik bilen üznüksiz ölçemek, epoksi rezini birmeňzeş garyşdyrmak we zaýalamak üçin wakuum garyjy tehnologiýanyň üznüksiz guýma we proses dizaýn prosesi bilen tanyşdyrýar.

.Goşmany doly gaba çenli tä galyndylara guýuň. Puttyknife bilen ýokarky ýüzüni ýumşadyň.6-12-den soň galyby aýyryň.

Ulgam syn

önümiň beýany

① Göni bölümler ② Giriş bölümleri ution Aragatnaşyk bölümleri lug Plagin enjamlary ⑤ Garnituralar ⑥ JNM ulgam birikdirme bölümleri ⑦ Giňeldiş bogunlary ction Birikdiriş bölümleri ⑨ Pes woltly kabinet birikdiriş bölümleri form Transformator birikdiriş bölümleri

Gurnama ädimleri

1

Stepdim 1. Elementler we geçirijiniň uçlary dogry hatara düzülmelidir.Geçirijiniň uçlarynyň arasyndaky aralyk 32-40mm aralygynda sazlanyp, binanyň çydamlylygynyň öwezini dolmaga mümkinçilik berer.Monobloky geçirijiniň ujunyň arasyna süýşüriň we şoňa görä sazlaň.Alnan görnüş kody önüme takyk kesgitlenmäge mümkinçilik berýär.

2

Stepdim 2. Monoblok bolt bölümini daşky kelläniň gyrkymyny berkidiň. (80-84Nm).

3

3-nji ädim. Demollaýjy serişdäni içki galypyň ýüzüne inçejik çalyň, galyplary çatryklara ýerleşdiriň.Boş çelege rezin we gatylaşdyryjy guýuň we 5 minut garmaly.

4

4-nji ädim. Garyndyny doly gabýança derrew galypda guýuň.Pyçak bilen ýokarky ýüzüni tekizläň.6-12-den soň galyby aýyryň.

Önümiň ölçegleri

Önümiň ölçegleri

Parametrler

Önümiň ady:

Suw geçirmeýän we ýangyna garşy awtobus ýoluny guýmak (Mis)

Haryt görnüşi :

IR

Gelip çykan ýeri:

Jiangsu, Hytaý

Marka ady :

YG Elek

Executiveerine ýetiriji standart

IEC61439-6, GB7251.6-2015

Şahadatnama:

CE CCC RoHS ýetmek

Bahalandyrylan tok (A)

400A ~ 4000A

Bahalandyrylan iş naprýa Ueniýesi Ue (V)

1000V

Bahalandyrylan izolýasiýa naprýa Ueniýesi Ui (V)

1000V

Gorag derejesi:

IP68

Fireangyna garşylyk wagty

60min

Bahalandyrylan ýygylyk f (Hz)

50 / 60Hz

Geçiriji material:

Mis

Gurnama usuly

Gorizontal asma ýaý, bahar ýaý

Esasy jikme-jiklikler

Gaplamak

Agaç gap

Kepillik:

2 ýyl

Üpjünçilik ukyby

Aýda 3000 metr / metr

OEM / ODM:

Kabul et

Gurşun wagty

10-30 (gün)

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

S: Bahalaryňyz nähili?

A products Önümlerimiziň bahalary çig malyň gündelik bahasyna görä üýtgeýär we iň soňky gündelik bahalar üçin hemişe biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

S: Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Zhenjiang Güneş Elektrik Topary Ltd. (YG-Elec 20 20 ýyllap awtobus ulgamynyň professional öndürijisidir.

S: Töleg möhletiňiz näçe?

J: Adaty tölegimiz öňünden 30% TT, iberilmezden 70% TT (gonuş tölegi).Az mukdarda “Paypal” -y hem kabul edýäris we käbir beýleki ýollar ara alnyp maslahatlaşylandan soň hem edilip bilner.

S: Ilki bilen nusgalary ýa-da ownuk sargytlary satyn alyp bilerinmi we nusga tölegi yzyna gaýtarylýarmy?

J: Elbetde.Esasanam täze müşderiler üçin nusgalary we ownuk sargytlary kabul edýäris we sargyt tassyklanandan soň nusga tölegi yzyna gaýtarylar.

S: Sargyt näçe wagt gowşurylar?

J: Getirmegiň wagty sargyt eden mukdaryňyza bagly, adatça töleg goýlandan 15-30 gün soň.

S: Önümleriňiziň hili nähili?

J: Hil kärhanamyzyň durmuşydyr.Zawod hökmünde önümçiligiň ähli proseslerine 100% gözegçilik edip bileris we her önüm iberilmezden ozal hünärli synagdan geçiriler.

S: Önümleriňiziň kepilligi näçe wagt?

J: Kepillik möhletimiz adatça bir ýyl.Emma kepillik möhleti ara alyp maslahatlaşmakdan we ylalaşykdan soň uzaldylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň