nybjtp

Oda çydamly pes woltly ýapyk awtobus

Gysga düşündiriş:

Çekişýän awtobus ýoly, AC 50 ~ 60Hz, naprýa 66eniýe 660V we ondan pes bolan üç fazaly dört simli we üç fazaly bäş simli üpjünçilik we paýlaýyş ulgamlary üçin amatlydyr, ýokary ýangyn gorag talaplary bilen häzirki 250 ~ 3150A bahalandyrylýar.Önüm ýokary temperatura garşylygy 500 above-dan ýokary bolan izolýasiýa materialyndan, ýylylyk izolýasiýa gatlagy bolsa ýylylyk izolýasiýasyndan we 1000 above-dan ýokary temperatura çydamly materialdan, gabyk polatdan ýasalýar.Oda çydamly awtobus ýoly 950 ° C, 90 minutdan 3 sagatlyk ýokary temperaturaly ýangyn synagyndan, şeýle hem doly ýük göteriji synag we suw geçirmeýän synagdan we awtobus ýollary üçin standart synaglaryň doly toplumyndan geçdi. , şonuň üçin bu awtobus ýolunyň saýlanylmagy häzirki göterijilik ukybyny we ýangyn söndüriji enjamlar üçin elektrik üpjünçiliginiň durnuklylygyny üpjün edip biler.Önümleriň bu tapgyry, ýangyn söndüriji enjamlary işe başlamak, tüsse tükenmegi we howa çalşygy we adamlary ewakuasiýa etmek üçin ýeterlik wagt üpjün etmek üçin ýangyn bolan ýagdaýynda belli bir wagtlap elektrik üpjünçiligini saklap biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Executiveerine ýetiriji standart IEC61439-6, GB7251.1, HB7251.6
Ulgam Üç fazaly üç simli, üç fazaly dört simli, üç fazaly bäş simli, üç fazaly bäş simli (gabyk PE ýaly)
Bahalandyrylan ýygylyk f (Hz) 50/60
Bahalandyrylan izolýasiýa naprýa Ueniýesi Ui (V) 1000
Bahalandyrylan iş naprýa Ueniýesi Ue (V) 380-690
häzirki (A) 250A ~ 6300

Önümiň tehniki parametrleri

 • NHCCX seriýaly awtobus ýollary, her bir çykyş üçin IEC60439-1 ~ 2, GB7251.1-2, JISC8364, GB9978 standartlaryna laýyk gelýär.
 • Awtobus ýoly 2500V ýygylyga 1 minut naprýa .eniýe çydamsyz we ýalpyldawuk çydap bilýär.
 • Awtobus ýoly, fazany bölmek materialy hökmünde ýokary güýçli keramikanyň ulanylmagy sebäpli güýçli elektrik we ýylylyk streslerine garşy durup bilýär.2-nji tablisadaky maglumatlara görä, awtobus ýollary dinamiki we ýylylyk durnuklylygy synagyndan geçdi we synagdan soň kesgitlenmeýän ^ deformasiýa görkezdi.
Işleýän tok (A 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Tok Short A to gysga wagtlyk çydamly 10 15 20 30 30 40 40 50 60 75
Tok iň ýokary çydamly (A) 17 30 40 63 63 84 84 105 132 165
Awtobus ýolunyň geçiriji bölekleriniň temperaturasynyň ýokarlanmagy sanalan bahalardan ýokary däldir
bahalandyrylan tok uzak wagtlap geçende aşakdaky tablisada
geçiriji bölek Iň ýokary rugsat berilýän temperaturanyň ýokarlanmagy (K)
birikdiriş terminallary 60
Ingaşaýyş jaýy 30

Önümi saýlamak tablisasy

Häzirki dereje (A) Ady NHKMC1 Oda çydamly awtobus ýoly / 4P NHKMC1 Oda çydamly awtobus ýoly / 5P
Ölçegi Giň (mm) (Okary (mm) Giň (mm) (Okary (mm)
250A 192 166 213 166
400A 192 176 213 176
630A 195 176 213 176
800A 195 196 213 196
1000A 195 206 213 206
1250A 195 236 213 236
1600A 208 226 232 226
2000A 208 246 232 246
2500A 224 276 250 276
3150A 224 306 250 306
Häzirki dereje (A) Ady NHCCX Oda çydamly awtobus ýoly / 4P NHCCX Oda çydamly awtobus ýoly / 5P
Ölçegi Giň (mm) (Okary (mm) Giň (mm) (Okary (mm)
250A 240 180 261 180
400A 240 180 261 190
630A 243 190 261 190
800A 243 210 261 210
1000A 243 220 261 220
1250A 243 250 261 250
1600A 256 258 280 258
2000A 256 278 280 278
2500A 272 308 298 308
3150A 272 338 298 338
Häzirki dereje (A) Ady NHKMC2 Oda çydamly awtobus ýoly / 4P NHKMC2 Oda çydamly awtobus ýoly / 5P
Ölçegi Giň (mm) (Okary (mm) Giň (mm) (Okary (mm)
250A 161 128 164 128
400A 161 138 164 138
630A 161 148 164 148
800A 161 158 164 158
1000A 161 178 164 178
1250A 161 208 164 208
1600A 161 248 164 248
2000A 169 248 173 248
2500A 169 283 173 283
3150A 169 308 173 308

Üstünlik

Loadokary göterijilik ukyby
Awtoulag ýolunyň bu görnüşi, 3m aralyk awtobus ýolunyň merkezinde 70 kg basyş göterip bilýän polat profil gabygyny kabul edýär we temperatura birmeňzeş üýtgemese, plastinka gabygynyň merkezi 5 mm-den köp bolmaz.

Uzak ýangyna garşylyk wagty
Oda çydamly seriýaly awtobus ýollary gurluşyň görnüşine we ýangyna garşy izolýasiýa bejergisiniň görnüşine görä NHCCX, NHKMC1 we NHKMC2 bölünýär we energiýa şertlerinde degişli oda çydamly çäkleri tablisada görkezilýär.

Model Gurluş görnüşi Fireangyna garşylyk çägi (min) Oda çydamly temperatura (℃) Goýmalar
NHCCX Dykyz 60 850 Adaty elektrik üpjünçiligi
Fireangyn söndüriji elektrik üpjünçiligi
NHKMC1 Howanyň görnüşi 60 900 Adaty elektrik üpjünçiligi
Fireangyn söndüriji elektrik üpjünçiligi
NHKMC2 Howanyň görnüşi 120 1050 Fireangyn söndüriji elektrik üpjünçiligi

Goşundylar

Oda çydamly awtobus ýoly (1)

Ahyrky gapak

Oda çydamly awtobus ýoly (8)

Baglaýjy

Oda çydamly awtobus ýoly (6)

Dakyň

Oda çydamly awtobus ýoly (5)

Gurluşy birikdiriň

Oda çydamly awtobus ýoly (1)

Gaty birikme

Oda çydamly awtobus ýoly (4)

Dik düzediş asma enjamy

Oda çydamly awtobus ýoly (2)

Dik bahar asma enjamy

Oda çydamly awtobus ýoly (3)

Giňeltmek

önümiň beýany04

Flans gutusy

Oda çydamly awtobus ýoly (10)

Softumşak birikme

Üstünlik

Ajaýyp öndürijilikli izolýasiýa we çydamly materiallary saýlamak

 • Awtobus ýol geçirijisiniň mis hatary bilen ýaralanan mika lentasy JB / T5019 ~ 20 "elektrik izolýasiýa mika önümleri" we JB / T6488-1 ~ 3 "mika lentasy" standartlaryna laýyk gelýär.Mika lentasy gowy çeýeligi we ýokary ýylylyga garşylygy we adaty ýagdaýda gowy dielektrik häsiýetleri we mehaniki häsiýetleri bar: egilmek güýji ≥180MPa;dielektrik güýji ≥35kV / mm;ses garşylygy> 1010Ω-m.Temperatura 600 reaches ýetende, mika lentasynda ýokary izolýasiýa öndürijilik izolýasiýa garşylygy> 10MΩmm2 bar.
 • Çekişýän awtobus ýolunyň dürli ýangyna garşylyk çägine görä, ýylylyk izolýasiýa gatlagy tarapyndan görülýän çäreler hem başga.Awtobus ýoly uzak wagtlap elektrik bilen işlemeli bolsa, awtobus ýolunyň işleýşinde ýylylygyň ýaýramagyna täsir etmezlik üçin we awtobus ýoly adatdan daşary güýç ulanmak üçin energiýa berilmedik ýagdaýynda ýylylyk izolýasiýa gatlagy adatça howa bilen izolýasiýa edilýär. Diňe, onuň ýylylyga garşylyk çäkleri has ýokary we ýylylyk izolýasiýa gatlagy kremniniň ýüňi bilen doldurylmalydyr, bu çydamly awtobus ýoly üçin saýlanan kremniniň ýüň materialy GB3003 "umumy alýuminosilikat refrakter süýüm matasy" standartyna laýyk gelýär, AL2O3 + SiO2 düzümi 96% -e ýetýär , üznüksiz ulanmagyň temperaturasy 1050 is, ^ ýokary ulanyş temperaturasy 1250 reaches ýetýär.
 • 3angyn 3 ~ 5 minudyň içinde ýüze çykanda, örtük köpükläp we giňelip başlaýar, ýylylyk izolýasiýa gatlagyny emele getirýär we ýylylyk geçirijiligi çalt ýokarlanýar, bu bolsa ýylylyk geçirişini azaldýar.Bu çydamly awtobusda ulanylýan refrakter örtügiň ähli öndürijilik görkezijileri milli GB14907-94 standartyna laýyk gelýär.
 • Çekişme talaplaryny kanagatlandyrmak üçin fazany bölmek bloky we bilelikdäki aýralyk bloky, Al2O3 düzümi 95% -den gowrak we adaty şertlerde aşakdaky dielektrik we mehaniki aýratynlyklara eýe bolan ýokary temperatura çydamly keramiki materialdan ýasalýar: dielektrik güýji ≥13kV / mm ses garşylygy> 20MΩ-sm flexural güýç ≥250MPa.keramika temperatura garşylygynda has täsirli we ölçenen izolýasiýa garşylygy> temperatura 900 ° C-e ýetende 10MΩ bolýar.Keramikanyň oňat durnuklylygy sebäpli izolýasiýa materialynyň garramagy meselesi ýok, şeýlelik bilen awtobus ýolunyň hyzmat möhletini netijeli uzaldýar.
 • Ekologiýa taýdan arassa önümler: fireangyn dörän halatynda awtobus ýolundan zäherli gaz çykmaýar we ekologiýa taýdan arassa elektrik önümleriniň täze nesli bolan ikinji derejeli ýanma emele gelmeýär.
 • Çeýe simler: Awtobus ýolunyň wilka interfeýsi çeýe düzüldi we şahanyň tokyny çekmek amatly.Her wilka interfeýsini dürli kuwwatly wilka gutularyna salyp bolýar we wilka gutusynyň goragçysy ýangyn dörän ýagdaýynda güýjüň birkemsiz çekilmegini üpjün etmek üçin ýokary temperatura çydamly keramiki materialdan ýasalýar.
 • NHCCX seriýaly çydamly awtobus ýoly, Milli elektrik dolandyryş enjamlarynyň hiline gözegçilik, gözleg we synag merkeziniň görnüş synagyndan we Milli himiýa gurluşyk materiallary synag merkeziniň çydamly synagyndan üstünlikli geçdi we elektrik öndürijiligi, mehaniki öndürijiligi we refrakter öndürijiligi içerki ^ derňewine görä derejesi.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň