nybjtp

Pes woltly alýumin awtobus ýoly

Gysga düşündiriş:

Haryt görnüşi : CLX

Elektrik togynyň bahasy : 250A ~ 4000A

Gorag synpy : IP40 ~ IP66 alawyň ýaýramagynyň öňüni alýan häsiýetlere eýe.

Ulanylýan ýerler : belent binalar, senagat zawodlary, maşyn gurluşygy, uly çylşyrymly binalar.

Önüm aýratynlyklary : Doly uzynlyk dykyz, ýokary ýylylyk ýaýramagy, çeýe güýç paýlanyşy, ygtybarly we ygtybarly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň bölüniş diagrammasy

önüm-beýany1

Önüm aýratynlyklary

Alýumin zolagy (6)

Alýumin magniý garyndy gabaw

 • CLX awtobus ulgamy alýumin magniý garyndy gabygy bilen kabul edilýär.Mechanokary mehaniki güýç, ajaýyp durnuklylyk.Gurmak üçin amatly, ýeňil.Polatdan ýasalan ýylylyk 3 esse.
 • Pes magnitli, awtobus kanal ulgamynyň täsirine täsir edýän tok we histerez ýitgilerinden netijeli gaça duruň.
 • Ajaýyp poslama garşy ukyplylygy, 1000 sagatdan gowrak duz sepmek synagyna çydap biler.
Alýumin zolagy (5)

Uct Geçiriji-alýumin

 • CLX awtobus ýol geçirijisi, esasy korpus hökmünde ýokary arassa elektrik alýumin hatary bolan garyndy geçiriji bolup, diňe alýumin hatary bilen deňeşdirip bolmaýan geçirijilige ýetmek üçin ýörite bejerilýär.
Alýumin zolagy (3)

UDuPont izolýasiýa materiallary

 • B izolýasiýa synpy bilen, ýylylyga çydamly 130 ℃.
 • Her gatlak naprýa .eniýe çydamlylygy 10000V-den ýokary.
 • Zäherlenme ýok, ýokary temperaturada-da halid ýok.
Alýumin zolagy (4)

OintJoint - çalt we durnukly

 • Iki goşa bolt momenti gurnamany çalt we durnukly edýär, diňe 19 mm adaty armatura gurnamany tamamlap, garaşylýan momente ýetip biler;
 • Specialörite kebelek çeşmesi uzak wagtlap basyş deňagramlylygyny üpjün edýär;
 • Bilelikdäki içerki geçirijiniň kesiş bölegi magistral bölüminden 1,2 esse köp we goşa ýüz birikmesi kontaktyň garşylygyny netijeli azaldyp biler.
Alýumin zolagy (2)

UsBusway wilkasy

 • rozetka fazasy we wilka pyçak barmaklary doly gaplanan (islege görä kümüş bilen örtülen).
 • awtobus wilkasynyň elektrik howpsuzlygyny üpjün etmek üçin doly ygtybarly gulplama mehanizmi bar.
 • wilka rozetkasyny goramak moduly IP54-e çenli suw geçirmeýän silikon kauçuk bilen ýerleşdirildi.
Alýumin zolagy (1)

UgGlugyňOff Öçürmek) Parametrler

 • Işleýän naprýa .eniýe Ue (V) V 400V
 • Plug-guty tok (A 16: 16A ~ 1600A
 • Soket konfigurasiýasy: öň we arka 1-den 10 rozetka bilen 3m uzynlykdaky göni bölüm.MCCB gurmak opsiýasy ýa-da ýok, MCCB markasy düzülip bilner.

Ulgam syn

önüm

Lex Çeýe birikdirme ert Dikligine ofset ③Feder ④ Gorizontal tirsek or Gorizontal ofset ert Dik tirsek ombKombinasiýa tirsegi langFlanged End langFlanged End Plate igRigid Wertical Hanger pSpring Dertical Hanger ointReducer ⑬

Ösen enjamlar

Alýumin profilini gaýtadan işleýän maşyn

Alýumin profilini gaýtadan işleýän maşyn

Busbar urmak we kesmek gaýtadan işlemek liniýasy

Busbar urmak we kesmek gaýtadan işlemek liniýasy

Busbar CNC gaýtadan işlemek merkezi

Busbar CNC gaýtadan işlemek merkezi

Mis hatar egiriji maşyn

Mis hatar egiriji maşyn

Plastinka lazer kesiji maşyn

Plastinka lazer kesiji maşyn

Busbar gurnama setiri

Busbar gurnama setiri

Önümiň parametrleri

Önümiň ady: Awtoulag ýoly
Haryt görnüşi : CLX-2A
Gelip çykan ýeri: Jiangsu, Hytaý
Marka ady : YG-Elec
Executiveerine ýetiriji standart IEC61439-6, GB7251.6-2015
Şahadatnama: CE CCC RoHS ýetmek
Bahalandyrylan tok (A) 250A ~ 4000A
Bahalandyrylan iş naprýa Ueniýesi Ue (V) 380V
Bahalandyrylan izolýasiýa naprýa Ueniýesi Ui (V) 660V
Gorag derejesi: IP55 (basmak bilen) ~ IP67 (kassasyz)
Bahalandyrylan ýygylyk f (Hz) 50 / 60Hz
Geçiriji material: Alýumin
Reňk Elektrostatik poroşok örtügi, adaty RAL7035 açyk çal, özleşdirilip bilner
Gurnama usuly Gorizontal asma ýaý, bahar ýaý

Esasy jikme-jiklikler

Gaplamak

Agaç gap

Kepillik:

2 ýyl

Üpjünçilik ukyby

Aýda 20000 metr / metr

OEM / ODM:

Kabul et

Gurşun wagty

15-30 (gün)

图片 1

Önümiň ölçegleri

Häzirki dereje (A)

Haryt ady

Dykyz awtobus / 4P / 5P

Dykyz awtobus / 5P

Ölçegleri

Giň (mm)

Highokary (mm)

Giň (mm)

Highokary (mm)

250A

128

92

128

92

400A

128

112

128

112

500A

128

117

128

117

630A

128

127

128

127

800A

128

142

128

142

1000A

128

177

128

177

1250A

128

197

128

197

1600A

128

237

128

237

2000A

128

287

128

287

2500A

128

362

128

362

3150A

128

442

128

442

4000A

128

542

128

542

Gaplamak we ulag

ýunlar (3)
ýunlar (1)
ýunlar (4)
ýunlar (2)

Sorag-jogap

S your Bahalaryňyz näme?

A products Önümlerimiziň bahalary çig malyň gündelik bahasyna görä üýtgeýär we iň soňky gündelik bahalar üçin hemişe biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

S payment Töleg möhletiňiz näçe?

J: Adaty tölegimiz öňünden 30% TT, iberilmezden 70% TT (gonuş tölegi).Az mukdarda “Paypal” -y hem kabul edýäris we käbir beýleki ýollar ara alnyp maslahatlaşylandan soň hem edilip bilner.

S you Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Zhenjiang Güneş Elektrik Topary Ltd.

S payment Töleg möhletiňiz näçe?

J: Adaty tölegimiz öňünden 30% TT, iberilmezden 70% TT (gonuş tölegi).Az mukdarda “Paypal” -y hem kabul edýäris we käbir beýleki ýollar ara alnyp maslahatlaşylandan soň hem edilip bilner.

S first Ilki bilen nusgalary ýa-da ownuk sargytlary satyn alyp bilerinmi we nusga tölegi yzyna gaýtarylyp berilýärmi?

J: Elbetde.Esasanam täze müşderiler üçin nusgalary we ownuk sargytlary kabul edýäris we sargyt tassyklanandan soň nusga tölegi yzyna gaýtarylar.

S order Sargyt näçe wagt gowşurylar?

J: Getirmegiň wagty sargyt eden mukdaryňyza bagly, adatça töleg goýlandan 15-30 gün soň.

S products Önümleriňiziň hili nähili?

J: Hil kärhanamyzyň durmuşydyr.Zawod hökmünde önümçiligiň ähli proseslerine 100% gözegçilik edip bileris we her önüm iberilmezden ozal hünärli synagdan geçiriler.

S products Önümleriňiziň kepilligi näçe wagt?

J: Kepillik möhletimiz adatça bir ýyl.Emma kepillik möhleti ara alyp maslahatlaşmakdan we ylalaşykdan soň uzaldylyp bilner.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň