nybjtp

Pes woltly mis awtobus ýoly

Gysga düşündiriş:

Haryt görnüşi : CCX

Elektrik togynyň bahasy : 250A ~ 6300A

Ameangynyň giňelmeginiň öňüni almak üçin gorag synpy : IP40 ~ IP66 reýtingi.

Ulanylýan ýerler : Uzyn gurluşlar, senagat zawodlary, maşyn gurluşygy, giň çylşyrymly binalar.

Önüm aýratynlyklary : lyokary ykjam, täsirli ýylylyk dispersiýasy, uýgunlaşdyrylan güýç paýlanyşy, ygtybarly we ygtybarly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň bölüniş diagrammasy

önüm-beýany1

Önüm aýratynlyklary

mis6

Alýumin magniý garyndy gabaw

 • CCX awtobus ýoly alýumin magniý garyndysyny ulanýar.Güýçli mehaniki aýratynlyklary we ajaýyp durnuklylygy bar.Korpus ýeňil we gurmak aňsat.Onuň ýylylyk ýaýramagy polatdan üç esse uly.
 • Pes magnit häsiýetlerine eýe bolup, awtobus kanal ulgamyna edd tok we histerezi ýitgileriniň öňüni alýar.
 • Şeýle hem, 1000 sagatdan gowrak duz sepmek synagyna çydap bilýän ajaýyp poslama garşylygy bar.
mis

Uct Geçiriji-mis

 • CCX geçirijisi misden ýasaldy.Çig mis materiallary daşary ýurtlardan getirilýär we Hytaýda barlary emele getirýär.
 • Geçirijidäki misiň düzümi 99,95%.Geçirijiniň üstki bejergisi özboluşly garyndy örtük prosesini kabul edýär, awtobus ýolunyň kontakt garşylygyny pes edýär.Galaýy örtük we kümüş örtük hökmany.
mis3

UDuPont izolýasiýa materiallary

 • Izolýasiýa reýtingi 130 ℃ ýylylyga garamazdan B synpynda.
 • Her gatlak 10000V-den gowrak naprýa .eniýe çydap biler.
 • Zäherli däl we ýokary temperaturada-da halidlerden azatdyr.
mis4

OintJoint - çalt we durnukly

 • Iki bolt momenti çalt we yzygiderli gurulmagyny üpjün edýär;Diňe 19 mm standart armatura gurnamany gutaryp biler we niýetlenen tork mukdaryny kanagatlandyryp biler.
 • Üýtgeşik kebelek bahary, dowamly basyş deňagramlylygyny kepillendirýär.
 • Içki geçiriji çatryk kesiş magistral çyzygynyňkydan 1,2 esse ýokary we iki taraplaýyn baglanyşyk kontakt garşylygyny netijeli peseldip biler.
mis2

UsBusway wilkasy

 • Iki terminaly tab we rozetka çüýleri doly galaýy bilen örtülendir (alternatiw hökmünde kümüş tabak).
 • Awtobus paneli wilkasy elektrik howpsuzlygyny kepillendirmek üçin giňişleýin gulplama ulgamy bilen üpjün edilendir.
 • Soket wilkasynyň gorag bölümi çyglylyga çydamly silikon kauçuk bilen birleşdirilip, IP54 gorag derejesine ýetýär.
mis1

UgGlugyňOff Öçürmek) Parametrler

 • Işleýän naprýa .eniýe Ue (V) V 400V
 • Plug-guty tok (A 16: 16A ~ 1600A
 • Soket düzülişi: öň we arka tarapdan 1-den 10 rozetka bilen 3 metrlik adaty göni bölüm.MCCB brendini sazlamak mümkinçiligi bilen MCCB-ni goşmak ýa-da taşlamagy saýlaň.

Ulgam syn

mis8

Lex Çeýe birikdirme ert Dikligine ofset ③Feder ④ Gorizontal tirsek or Gorizontal ofset ert Dik tirsek ombKombinasiýa tirsegi langFlanged End langFlanged End Plate igRigid Wertical Hanger pSpring Dertical Hanger ointReducer ⑬

Ösen enjamlar

Önümiň parametrleri

Önümiň ady: Awtoulag ýoly
Haryt görnüşi : CLX-2A
Gelip çykan ýeri: Jiangsu, Hytaý
Marka ady : YG-Elec
Executiveerine ýetiriji standart IEC61439-6, GB7251.6-2015
Şahadatnama: CE CCC RoHS ýetmek
Bahalandyrylan tok (A) 250A ~ 4000A
Bahalandyrylan iş naprýa Ueniýesi Ue (V) 380V
Bahalandyrylan izolýasiýa naprýa Ueniýesi Ui (V) 660V
Gorag derejesi: IP55 (basmak bilen) ~ IP67 (kassasyz)
Bahalandyrylan ýygylyk f (Hz) 50 / 60Hz
Geçiriji material: Alýumin
Reňk Elektrik bilen düzülen boýag programmasy, standart RAL7035 açyk çal, islegiňize görä sazlanyp bilner.
Gurnama usuly Gorizontal asma ýaý, bahar ýaý

Esasy jikme-jiklikler

Gaplamak

Agaç gap

Kepillik:

2 ýyl

Üpjünçilik ukyby

Aýda 20000 metr / metr

OEM / ODM:

Kabul et

Gurşun wagty

15-30 (gün)

图片 1

Önümiň ölçegleri

Häzirki dereje (A) Haryt ady Dykyz awtobus / 4P Dykyz awtobus / 5P
Ölçegleri Giň (mm) Highokary (mm) Giň (mm) Highokary (mm)
250A 128 92 128 92
400A 128 92 128 92
500A 128 102 128 102
630A 128 112 128 112
800A 128 127 128 127
1000A 128 147 128 147
1250A 128 167 128 167
1600A 128 207 128 207
2000A 128 257 128 257
2500A 128 307 128 307
3150A 128 402 128 402
4000A 128 482 128 482
5000A 128 482 128 482
6300A 128 582 128 582

Gaplamak we ulag

Sorag-jogap

S your Bahalaryňyz näme?

A products Önümlerimiziň bahalary çig malyň gündelik bahasyna görä üýtgeýär we iň soňky gündelik bahalar üçin hemişe biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

S you Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Zhenjiang Güneş Elektrik Topary Ltd.

S payment Töleg möhletiňiz näçe?

J: Adaty tölegimiz öňünden 30% TT, iberilmezden 70% TT (gonuş tölegi).Az mukdarda “Paypal” -y hem kabul edýäris we käbir beýleki ýollar ara alnyp maslahatlaşylandan soň hem edilip bilner.

S first Ilki bilen nusgalary ýa-da ownuk sargytlary satyn alyp bilerinmi we nusga tölegi yzyna gaýtarylyp berilýärmi?

J: Elbetde.Esasanam täze müşderiler üçin nusgalary we ownuk sargytlary kabul edýäris we sargyt tassyklanandan soň nusga tölegi yzyna gaýtarylar.

S order Sargyt näçe wagt gowşurylar?

J: Getirmegiň wagty sargyt eden mukdaryňyza bagly, adatça töleg goýlandan 15-30 gün soň.

S products Önümleriňiziň hili nähili?

J: Hil kärhanamyzyň durmuşydyr.Zawod hökmünde önümçiligiň ähli proseslerine 100% gözegçilik edip bileris we her önüm iberilmezden ozal hünärli synagdan geçiriler.

S products Önümleriňiziň kepilligi näçe wagt?

J: Kepillik möhletimiz adatça bir ýyl.Emma kepillik möhleti ara alyp maslahatlaşmakdan we ylalaşykdan soň uzaldylyp bilner.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň